A. Bảo hành: Công ty bảo đảm 100% về chất lượng sản phẩm của Công ty. Đối với sản phẩm có bảo hành, Công ty cam kết thực hiện việc bảo hành sản phẩm khi người mua có yêu cầu bảo hành.
B. Đổi hàng hóa

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, Người mua hàng có quyền đổi hàng hóa đã mua từ Công ty, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chư

 • Đơn đề nghị đổi hàng hóa (theo mẫu công ty ban hành), trong đó nêu rõ lỗi của hàng hóa
 • Hàng hóa cần đổi.
 • Bản chính hóa đơn của số hàng hóa cần đổi.
 • Thẻ thành viên hoặc bản sao y (hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của Người mua hàng.
- Công ty từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ thành phần và điều kiện theo quy định tại Điều này. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và điều kiện, Công ty giải quyết đổi ngay sản phẩm mới tương đương cho người mua hàng.
C. Trả lại và mua lại hàng hóa

1. Quy định chung - NPP có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ Công ty, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng

- Hàng hóa trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Hàng hóa còn hạn sử dụng, nguyên bao bì, tem, nhãn;
 • Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày NPP có yêu cầu trả lại hàng hợp lệ, Công ty sẽ mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều này và hoàn trả theo mức thỏa thuận với NPP nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà NPP đã trả để nhận số hàng hóa đó.

- Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà NPP đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại.

- Công ty có quyền thu lại từ những người tham gia bán hàng đa cấp khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại này.

- Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều này.

2. Quy trình trả lại, mua lại hàng hóa

- Nộp hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, Nhà phân phối có nhu cầu trả lại hàng hóa cần nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận chăm sóc khách hàng tại Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh của Công ty. Hồ sơ bao gồm các thành phần và điều kiện sau đây:
 • Đơn đề nghị trả lại, mua lại hàng hóa (theo mẫu công ty ban hành)
 • Hàng hóa trả lại, mua lại (còn nguyên bao bì, tem, nhãn, hạn sử dụng).
 • Bản chính hóa đơn của số hàng hóa trả lại.
 • Thẻ thành viên hoặc bản sao y (hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của Nhà phân phối.
- Giải quyết yêu cầu trả lại, mua lại hàng hóa:
Công ty từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ thành phần và điều kiện theo quy định tại Điều này. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và điều kiện, Công ty giải quyết theo trình tự:

a) Công ty xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
b) Hai bên thỏa thuận và xác nhận các khoản sau:
 • Mức hoàn trả theo thỏa thuận với Nhà phân phối nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà Nhà phân phối đã trả để nhận số hàng hóa đó.
 • Khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại.
 • Thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán và tổng số tiền thanh toán cho Nhà phân phối.
c) Ký tên, xác nhận các nội dung đã đạt được thỏa thuận vào biên bản trả lại, mua lại sản phẩm, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
d) Làm thủ tục tái lưu kho hàng hóa mua lại theo quy định.
e) Thanh toán tiền mua lại hàng cho Nhà phân phối theo đúng hẹn.
f) Thông báo khấu trừ và khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà các tuyến trên của Nhà phân phối này đã nhận tương ứng với số hàng hóa mua lại.