1. NPP mua các sản phẩm trực tiếp của Công ty theo giá bán dành cho NPP đã công bố tại Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; Khách hàng không hoặc chưa ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty sẽ mua các sản phẩm trực tiếp của Công ty theo giá bán (giá dành cho người tiêu dùng) đã được công bố tại Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.
2. NPP được quyền bán sản phẩm với giá không thấp hơn giá đã mua tại Công ty và không cao hơn giá quy định của Công ty cho người tiêu dùng tại Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp và hưởng hoa hồng theo Kế hoạch trả thưởng của Công ty đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. NPP phải kiểm tra lại đơn đặt hàng sau khi nhận được hàng, nếu có sai lệch về số lượng, chủng loại cũng như loại hàng hoặc tình trạng sản phẩm có vấn đề cần lập tức báo ngay cho Công ty và luôn phải giữ lại hoá đơn bán hàng của Công ty.
4. NPP cam kết chỉ mua hàng khi đã sử dụng, bán hoặc tiêu thụ 70% số sản phẩm trong đơn đặt hàng trước.
5. NPP không được mua sản phẩm của Công ty cho mục đích xuất khẩu sản phẩm đó sang nước không phải là nước cư trú của mình, trừ khi để sử dụng cho nhu cầu cá nhân, gia đình hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.