* Quy trình đào tạo và cấp thẻ thành viên sau khi ký kết hợp đồng:

a. Đào tạo cơ bản:
- NPP sau khi ký Hợp đồng phải tham gia Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức miễn phí và đã thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm đến NPP. Tài liệu tham gia khóa học được cung cấp miễn phí cho NPP.

- Trình tự đào tạo: Bài giảng – Hỏi đáp – Kiểm tra đánh giá.

- Thành phần tham dự: NPP chưa hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp tại trụ sở hoặc địa điểm cụ thể do công ty đăng ký với cơ quan chức năng.

- Bố trí phòng đào tạo: Sắp xếp, bố trí theo dạng chữ U hoặc phòng học.

- Thủ tục đăng ký tham gia: NPP muốn tham gia khóa đào tạo sẽ đăng ký tại Công ty:

 • Nộp Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu do Công ty ban hành) chậm nhất là một (01) ngày trước khi khóa đào tạo bắt đầu.
 • Kèm theo Đơn là một (01) bản photo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy phép lao động còn trong thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài) trừ trường hợp được miễn Giấy phép lao động.
 • Nhà phân phối chấp hành đầy đủ trình tự, thủ tục nêu trên sẽ có tên trong danh sách học viên do Công ty lập.
- Phí tham gia: Miễn phí

- Thời lượng: 08 giờ (480 phút). Gồm các nội dung, với thời lượng phân chia như sau:
 • Nội dung 1: Pháp luật về bán hàng đa cấp (180 phút)
 • Nội dung 2: Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp (60 phút)
 • Nội dung 3: Các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động và kế hoạch trả thưởng (210 phút)
 • Nội dung 4: Cơ chế đánh giá về việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo (30 phút)
Lưu ý: Thời gian đào tạo 480 phút không tính thời gian giải lao

- Cơ chế đánh giá hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản:
Người được coi đạt yêu cầu để được cấp Công ty cấp Xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản khi đáp ứng:
 • Cơ chế điểm danh đảm bảo thời lượng đào tạo: NPP phải tham gia đủ 8 giờ đào tạo và phải ký tên vào danh sách học viên được phát vào đầu và cuối mỗi buổi học.
 • Cơ chế kiểm tra đảm bảo hoàn thành nội dung đào tạo: NPP thi và hoàn thành bài kiểm tra gồm 40 câu hỏi dạng trắc nghiệm do công ty đưa ra và đạt được kết quả 70% bài kiểm tra là vượt qua.
 • Trường hợp NPP không đạt kết quả 70% của bài kiểm tra thì được tham gia thi lại lần 2 vào đợt kiểm tra tiếp theo. Nếu kiểm tra lần 2 vẫn không đạt thì NPP phải tham gia lại khóa đào tạo cơ bản của Công ty.
- Cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản:
 • Công ty công bố công khai tại trụ sở kết quả kiểm tra và danh sách những người đủ điều kiện và sẽ được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản.
 • Trường hợp NPP đạt kết quả liên hệ Công ty nhận xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và ký Bản cam kết theo mẫu số 13 ban hành kèm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, điền thông tin vào Bản cam kết này và nộp lại cho Công ty.
- Lưu trữ tài liệu: Tất cả các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp bao gồm thời gian, cách thức, địa điểm; phiếu điểm danh, kết quả đào tạo được lưu trữ dưới dạng dữ liệu giấy tại trụ sở Công ty số 152 + 150/4 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.


b. Thẻ thành viên
- Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày có xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và ký cam kết bằng văn bản theo mẫu, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho NPP.

- Giao nhận thẻ: Sau khi đã có thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ NPP thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có thẻ cho NPP, NPP nhận trực tiếp thẻ thành viên tại tại trụ sở Công ty số 152 + 150/4 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Thẻ thành viên hết hiệu lực khi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt.

* Nội dung đào tạo cụ thể
1. Pháp luật về bán hàng đa cấp
2. Giới thiệu về công ty
3. Quy tắc hoạt động
4. Kế hoạch trả thưởng
5. Hàng hóa kinh doanh (MP)
6. Hàng hóa kinh doanh (TPCN)
7. Kỹ năng bán hàng
8. Bộ Quy tắc ứng xử & Đạo Đức nghề nghiệp Bán hàng đa cấp