1. Quy tắc chung chi trả Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế

- Điểm kết quả kinh doanh của NPP là căn cứ để tính hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác, kể cả xếp cấp bậc cho NPP được xác định dựa trên số điểm RU của mỗi sản phẩm tại Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp và Chương trình trả thưởng đã được Công ty đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

- Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác được Công ty tính toán, công bố và chi trả theo đúng Chương trình trả thưởng đã đăng ký với cơ quan thẩm quyền. Trong trường hợp NPP thấy có sự sai lệch trong số liệu Công ty đưa ra có thể gửi văn bản khiếu nại đến Công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin để Công ty tiến hành xem xét.

- Công ty khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động tham gia bán hàng đa cấp của NPP phát sinh trên khoản thu nhập có được từ hoạt động tham gia bán hàng đa cấp theo luật thuế tại Việt Nam trước khi chi trả hoa hồng bán hàng cho NPP.

- Toàn bộ hoa hồng NPP công ty chi trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng mà NPP cung cấp cho công ty định kỳ chậm nhất vào ngày 15 của tháng kế tiếp.


2. Hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019

Tổng số hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế: 4,892,372,876 đồng
- Số hoa hồng, tiền thưởng thấp nhất (đồng/người): 0 đồng
- Số hoa hồng, tiền thưởng cao nhất (đồng/người): 354,423,740 đồng
- Số hoa hồng, tiền thưởng trung bình (đồng/người) : 10,682,036 đồng