Bắc Kạn

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 37/SCT-QLTM ngày 16/05/2019
Bắc Giang

https://sct.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/xlu7j0ZrAR4z/content/thong-bao-cham-dut-hoat-ong-ban-hang-a-cap-cua-cong-ty-tnhh-best-world-viet-namBến Tre

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 761/TB-SCT ngày 10/05/2019
Đắk Nông

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 487/SCT-QLTM ngày 09/05/2019
Yên Bái

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 2173/SCT-QLTM ngày 05/07/2019
Đắk Lắk

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 23/TB-SCT ngày 26/08/2019